آموزش اعداد به کودکان، چگونه؟

آموزش اعداد به کودک نوپادر رابطه با آموزش اعداد به کودکان ، روش تقریبا مشابهی بر پایه ی بازی وجود دارد. این روش ها همگی در جهت افزایش هوشیاری کودک نسبت به چیزهای اطرافش می باشد. مراحل و گام ها ۱ . به کودکتان در حین بازی کردن به دقت نگاه کنید: بعد از مدتی […]