نشانی :

استان یزد – شهر یزد – ابتدای بلوار فرودگاه – شرکت پارس مداد

تلفن تماس :

035-37211311