رشد جسمانی در دوره کودکی، توصیه های مفید

منظور از این بحث ، دخالت در پیشرفت و تکامل جسمانی کودک نیست ، بلکه این تمرین با هدف یادگیری کودک صورت می گیرد. او باید خود بیاموزد که چگونه زمین بخورد و بیفتد. ما اعتقاد داریم که خیلی بهتر است که به کودکتان اجازه دهید مراحل رشد خویش را به روندی طبیعی طی نماید. […]