خود انضباطی در کودکان، راه آموزش

وقتی ما به کودک خود منضبط می گوییم، معنی اش این است که کودک می تواند اعمال خود را مورد قضاوت قرار دهد که چه عملی مناسب و چه عملی نامناسب است و سپس رفتار مناسب را انجام دهد. افرادی که فقدان خود انضباطی دارند، تا زمانی متناسب عمل می کنند که فرد دیگری در […]