روشهای کنترل خشم والدین، بخوان تا آرام شوی

تازگی ها دوستی به من گفت: من هیچ وقت به اندازه ی زمانی که با بچه هایم هستم عصبانی نمی شوم. خیلی ترسناک است که ، کسی که در دنیا بیش از همه دوستش داری را مورد خشم و ملامت قرار دهی. البته که ادامه ی این چنین خشمی پشیمانی خواهد بود حتی ممکن است […]