علت بیش فعالی در کودکان، تاثیرات مهد کودک

تبیان: شاید شما هم تا کنون با کودکی بیش فعال روبه رو شده باشید. کودکی که نتواند آرام در جایش بنشیند، تمرکز نداشته باشد و هیچ وقت کاری را که شروع می کند به پایان نرساند، کودکی که دائم درصدد آزار کودکان دیگر است و می توان گفت که هیچ کسی او را دوست ندارد و […]