تنبیه کودک در جمع، صحیح است؟

روزنامه جوان: ادب، هم یک صفت شخصیتی است و هم یک مهارت اجتماعی، ادب از این طریق کسب می شود که کودکان با والدین خود همانندی کنند و نیز از راه تقلید از والدین به دست می آید. تحت تمام شرایط ادب مؤدبانه به کودک آموخته شود. ادب را به کودکان بیاموزیم ادب، هم یک […]