چگونگی کنترل کودکان در مهمانی

فرزندم در جشن تولد ،به میهمانی ،وحشتناکی تبدیل می شود .او به طور غیر عادی بیش فعال میشود و به گونه ای رفتار می کندکه در خانه هیچ گاه آنطور نیست . فکر کنیدبچه ها معمولا در میهمانی ها به سه دلیل بد رفتاری می کنند : ۱.تحت تاثیر هیجان ناشی از شرایط قرار می […]