بیماری تی ساکس چیست؟

بینایی، شنوایی و کارکردهای حیاتی دیگر در کودکان سالم بطور طبیعی به کمک آنزیم هایی رشد می کند که پروتئین های چرب و مواد نامطلوب را از بین می برند تا در رشد تداخلی صورت نگیرد. در کودکانی که به بیماری تای-ساکس (tay-sachs disease) مبتلا هستند، یکی از مهمترین آنزیم ها به نام هگزوز آمینیداز […]