آموزش زبان دوم به کودکان، والدین میتوانند؟

روزنامه همشهری: بسیاری بر این باورند که تا پیش از آغاز مدرسه آموزش زبان دوم به صلاح کودک نبوده و او را دچار اختلال تکلم کرده و کودک دیر زبان باز کرده و به اصطلاح الکن می شود. اما پژوهش ها نشان می دهد آموزش زبان دوم نه تنها کودک را دچار اختلال گفتاری نمی کند […]