راهکار تربیت کودک منظم

همه والدین تجربه این شرایط را داشته اند: کودک ۳ ساله ای که در مغازه برای داشتن یک آب نبات پا به زمین می کوبد و خودش را روی زمین می اندازد. یا بچه ۸ ساله ای که برای به دست آوردن یک وسیله بازی در میان جمع دادو بیداد می کند و به شما […]