تقویت رشد ذهنی کودک، تاثیر محبت

در آغوش گرفتن کودک نه تنها یکی از راه های ایجاد محبت است بلکه باعث افزایش رشد ذهنی او می شود. فریبا احدی بیگلو روان شناس و مشاور اظهار داشت: در آغوش کشیدن کودک نه تنها موجب وابستگی های عاطفی میان او و والدین می شود بلکه در افزایش مهارت های اجتماعی در آینده، شکل […]