ترس و اضطراب در کودکان، نکات مهم

به‌نظر می‌رسد که کودکان دربارۀ آسیب‌های جسمی خود اغراق می‌کنند، زیرا برای تعیین وخامت یک صدمۀ جسمی از تجربۀ کافی برخوردار نیستند. به‌همین دلیل گریه‌کردن آنها در هنگام صدمه دیدن کاملاً طبیعی است و حتی می‌توان انتظار داشت زمانی که زخمی می‌شوند و یا در بدن خود دردی غیرعادی احساس می‌کنند، پریشان و وحشت زده […]