راههای جلوگیری از کودک آزاری، قابل توجه والدین!

مراقبت از کودکان در برابر آزار جنسی شاید به ظاهر کار چندان آسانی نباشد ولی به گفته پزشکان وروانشناسان مراقبت از کودکانمان در برابر این خطر موثرو مهمترین گام تلقی می شود زیرا از این طریق می توانیم از پیامدهای ناگوار آن که به راحتی قابل درمان نیست در امان بمانیم.   یک روانشناس با […]