رفتار با کودک آزار دیده، چگونه باید باشد؟

گوهر یسنا انزالی، دانشجوی دکترای روانشناسی دانشگاه علوم تحقیقات؛ کودک آزاری بحث بسیار گسترده و پیچیده ای می باشد که در سال های اخیر بیشتر مورد توجه خانواده ها قرار گرفته است. در مورد کودک آزاری تعارف متفاوتی ذکر شده است. طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی:آسیب یا تهدید جسم و روان یا سعادت و رفاه […]