کودک از خود راضی، دیکتاتور بارش آورده اید!

یکی از علل پیدایش عقده حقارت، زیاده روی در اعمال محبت نسبت به کودک است. اطفالی که بیش از اندازه مورد مهر و نوازش واقع می شوند و در نتیجه لوس و از خودراضی بار می آیند، در طول ایام حیات به خصوص در مواقع برخورد با مشکلات زندگی، به سختی دچار احساس حقارت و […]