پرورش خلاقیت در کودکان، راهکارهای موثر

روزنامه سرمایه: پیشرفت بشر نیازمند خلاقیت بزرگسالان است و احتمال انجام کارهای خلاق در افرادی بیش تر است که در کودکی مهارت و انگیزهء خلاقیت آن ها پرورش یافته باشد. هم اکنون کشورها به اهمیت کارآفرینی به عنوان راهی برای افزایش رشد اقتصادی ، رقابت و ایجاد کار پی برده اند و جایگاه آن در […]