علت افت تحصیلی در کودکان

ایرنا:  عضو هیات علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش گفت: افت تحصیلی، تحقق نیافتن همه ظرفیت های یادگیری در یک دوره توسط دانش آموز است که نظام آموزشی و خانواده ها در جلوگیری از آن موثر هستند. محمد حسنی افزود: افت تحصیلی به نظام آموزشی از جمله محتوای کتاب های درسی، ساز و کار ارزشیابی […]