تأثیر مداد سیاه در آینده دو کودک

اول: دزدی حرفه ای و اما دومی: مدیر بزرگترین خیریه شهرش ۱- روزی در دفتر یک وکیل نشسته بودم که با بزرگترین سارق حرفه ای آشنا شدم. از او پرسیدم چگونه به اینجا رسیدی؟ با تبسمی گفت :سببش مادرم بود، گفتم چگونه؟ گفت: چهارم ابتدایی بودم و روزی از مدرسه باز گشتم در حالی که […]