صرع در کودکان چیست؟

حمله های تشنج ادواری، که صرع نامیده می شود، حدودا در ۱ کودک از هر ۲۰۰ کودک رخ می دهد. هنگام تشنج، فعالیت مغزی آشفته و نامنظمی حاکم است که موجب تغییر در هوشیاری و گاهی حرکات بدون کنترل دست و پا یا سر یا هر دو می شود. غیر از صرع، علل بسیار دیگری […]