مهمانی رفتن با کودکان، راضی نمیشه بیاد!

راضی کردن بچه‌ها برای رفتن به مهمانی و رفتار آنها با میزبان و دیگر میهمانان یکی از نگرانی‌هایی است که والدین مخصوصا در این روزها مانده به عید نگران آن هستند. راضی کردن کودکان برای بردنشان به مهمانی و رفتار درست آنها خارج از خانه یکی از دغدغه‌های بزرگ والدین در روزهای عید است. راضی […]