ارتباط والدین با فرزندان، بعد از طلاق چگونه است؟

خانواده به عنوان سیستم اجتماعی شامل گروهی از افراد است که از طریق ازدواج ،تولید مثل  و پرورش فرزندان باهم زندگی میکنند. خانواده سازمانی است که بستر ساز رشد و رفاه جسمی وًروانی و اجتماعی کودک و عامل رسیدن وی به تعادل فیزیکی روانی و اجتماعی است.  بی شک از هم پاشیدگی سیستم خانواده و […]