چرا نقاشی کودکان اهمیت دارد

کسب تجربه:  نقاشی و به طور کلی فعالیت های هنری کودکان راه را برای کسب تجربیات جدید، خلق دنیایی تازه و ابتکار عمل باز می کند. کودک با خلق تازه ها در آثار خود، علاوه بر دست یافتن به تجربه های تازه، ما را نیز با خود شریک می کند. آرامش و تفکر سازنده:  آرامش […]