کودک آزاری توسط والدین، فقر چه ها که نمی کند

عمده کودکانی که قربانی کودک آزاری می شوند، تحت فشارهای مالی هستند. فقر سبب می شود تا کودکان از دسترسی به نیازهای اساسی خود؛ مانند آموزش، بهداشت، تغذیه، و… محروم شوند یا والدین به دلیل فشارهای مالی با رفتارهایی؛ چون پرخاشگری، خشونت، بی توجهی و… کودکان را مورد آزار قرار دهند. فشار مالی سبب می […]