برخورد با خواسته های کودکان، اصولی رفتار کنید

جامعه امروز ما به یک جامعه مصرف‌گرا تبدیل شده و مردم مانند گذشته برای داشتن رفاه بیشتر رنج زیادی را متحمل نمی‌شوند و همه چیز به راحتی در دسترس همگان است. در این بین، خواسته‌های کودکان امروز مانند کودکان دیروز نیست، بلکه آنها خواسته‌هایی از والدین خود دارند که شاید باورش هم سخت باشد. آیا […]