علت بدرفتاری کودکان، چیست؟

– پل، لطفاً ظرفها را بشور.– حالا حوصلهاش راندارم.– پل، الان، نوبت توست که ظرفها را بشوری.– نمیتوانم بعداً ظرفها را بشورم؟– پل، حالا بشور لطفا.– امشب نمی خواهم ظرفها را بشورم.– اگر امشب ظرفها را بشوری یک پوند به تو می دهم.– اگر دو پوند بدهی، آنها را می شورم.الگوی بالا به کودکی که […]