افزایش رشد ذهنی در کودکان

با به کارگیری چند شیوه ساده تا پایان دوسالگی افزون بر رشد جسمانی مناسب، زمینه‌های افزایش بهره هوشی کودکان را تقویت کنید. از آنجا که پایه ریزی و شکل گیری رشد جسمانی و ذهنی کودکان تا پایان دو سالگی است، به کارگیری این چند شیوه به طور هماهنگ به رشد همه جانبه و مناسب کودک […]