بازی کامپیوتری برای کودکان، ضرر دارد؟

پرسش: من پسر ۱۴ ساله ای دارم که خیلی به بازیهای کامپیوتری وابسته شده است طوری که اگر به حال خود گذاشته شود ۲۴ساعته با کامپیوتر و تبلت وموبایل بازی میکند از لحاظ درسی متوسط است ولی تکالیفش را کامل انجام نمیدهد. در مدرسه هم کم توجه و گوشه گیر است و اغلب وسایلش را […]