نقش موسیقی در کودکان، دانستنی‌های مفید

شهرزاد:  در ویژه نامه موسیقی جای حرف های بالا ترین مسوول مرتبط با رخداد های موسیقیایی و هنری کشور خالی بود و به همین دلیل به سراغ محمد حسین ایمانی خوش خو معاون هنری وزیر ارشاد رفتیم و ایشان نیز با لطف پاسخگوی سوال های ما  شدند. جایگاه موسیقی و اهمیت آن در نزد این مجموعه […]