تناسب اندام در کودکان، نقش والدین

در دهه های گذشته تناسب اندام کودکان اهمیت چندانی نداشت و کودکان چاق تردر مدرسه از جایگاه بهتری برخوردار بودند و به نوعی قدرتمند محسوب می شدند، اما امروزه چاقی یک معضل به حساب می آید و در سال های اخیر اکثر کودکان به چاقی دچار شده اند.متاسفانه مشکل فراتر از چاقی و اضافه وزن […]