وضعیت ادبیات کودک، چگونه است؟

ایرنا: روز چهارشنبه از سومین هم‌اندیشی طنز رادیویی، شهرام شکیبا درباره طنز در حوزه ادبیات کودکان ونوجوانان افزود: زندگی کودکان با موضوع شادی و نشاط عجین است و همین موضوع نویسندگان را به این سمت سوق می دهد. وی با بیان اینکه آنچه امروز در حوزه ادبیات کودک ونوجوان دیده می‌شود، طنز به معنای واقعی […]