رفتار با کودک ناشنوا، چطور باید عمل کنیم؟

کتابک: خانواده ی سالم، خانواده ای است که به نیازهای همه جانبه ی اعضای خود در گسترش حیات توجه دارد و سعی می کند به انتظارها و نیازهای کودکان به شیوه های درست پاسخ دهد. همه ی کودکان نیازهایی دارند. اما کودک استثنایی علاوه بر آن نیازها، دارای یک سری نیازهای ویژه است. خانواده، بیشتر […]