آموزش دوست یابی به فرزندان، والدین بخوانند!

کودکان به داشتن دوستی هم سن و سال خود نیاز دارند، اما این بدان معنا نیست که وجود والدین در کنار آنها ضرورتی ندارد. دوستان و والدین: چرا فرزند شما به هر دو نیاز دارد؟کودکان به داشتن دوستی هم سن و سال خود نیاز دارند، اما این بدان معنا نیست که وجود والدین در کنار […]