لوس شدن کودک، ناشی از چیست؟

پدر و مادر‌ دختر کوچک‌شان را در منزل، خودخواه، لوس، بهانه‌گیر و غیرقابل تحمل می‌دانند که همه افراد خانواده از دست او به ستوه آمده است. پدر و مادر او در عجب هستند که چرا رفتار او در محیط مهد با خانه آنقدر متفاوت است. آیا فرزندشان واقعا دختری لوس و خودخواه است؟ نکند طرز […]