تاثیر مهد کودک بر کودکان، والدین عزیز بخوانند

با حضور در مهدکودک، کودک براى اولین بار است که از مادر جدا و وارد محیطى مى‌ شود که هم از لحاظ فضا و هم از لحاظ اشخاص کاملاً غریبه است، این براى کودک مى‌تواند بسیار تنش‌زا باشد. پس اولین چیزى که در مهدکودک باید مورد ملاحظه قرا بگیرد، از جهت روانى است. دوم از […]