تاثیر مشاجره والدین بر کودکان، بدانید!

آیا شما و همسرتان مقابل فرزندان خود دعوا و بحث می‌کنید؟ آیا نگران تاثیرات منفی این کار روی آن‌ها هستید؟ نگرانی شما کاملا به‌جا است.پدر یا مادر بودن کار خیلی سختی است و متاسفانه، بحث کردن در مقابل بچه‌ها کاری غیر‌قابل اجتناب است چرا که به‌هر حال شما انسان هستید و این امر طبیعی است. […]