نحوه درمان درونگرایی در کودکان

چرا برخی از کودکان در برقراری ارتباط با سایر کودکان یا افراد جامعه مشکل دارند؟ هریک از ما با ویژگی های ذاتی و سرشتی متولد می شویم که در ۲ سال اول زندگی مشخص کننده شخصیت ما در بزرگسالی است. ۱۰ تا ۱۵ درصد بچه ها ویژگی شخصیتی کودکان دیرجوش را دارند و در برقراری ارتباط […]