قصه برای کودکان، چه شرایط و محتوایی دارد؟

خدای متعال در قرآن ۳۰۰ داستان آورده است. پس داستان و قصه برای کودکان نقش مهمی دارد. قصه برای کودکان شرایطی دارد: ۱. باید شخصیت اصلی داستان، مثبت باشد‌ (بچه لجباز و تنبل و‌..اینها بار منفی دارد و الگوی منفی است.) ۲. قصه باید مثبت باشد. حال این سوال پیش می آید که، پس بچه […]