آموزش امنیت به کودکان، بچه‌ها فریاد نمیزنند!

  کنجکاو می‌شوم. فکر می‌کنم شاید رهگذر باشد، تا وقتی دستش را دراز می‌کند، همیشه می‌خواستم به او بگویم با غریبه‌ها هم‌صحبت نشود. انگار فراموش کرده بودم، در خودرو که باز می‌شود، صدای ضربان قلبم را می‌شنوم، بی‌اختیار به سمتش می‌دوم، حالا دیگر یک پای دختر داخل خودروست، شتابزده می‌رسم و او را عقب می‌کشم: […]