مقررات خانه برای کودکان، چگونه اجرایی کنیم؟

روزنامه اطلاعات: روانشناسان معتقدند که والدین باید همواره به نیازهای زمینه ای کودک توجه کنند، به کودک اطلاعات بدهند و دلایل خود را برای او توضیح دهید؛ مثلاً اگر روی دیوار را خط خطی یا نقاشی می کند برای او توضیح دهند که ما چرا فقط از کاغذ برای نقاشی و رنگ کردن استفاده می کنیم […]

پرورش خلاقیت در کودکان، راهکارهای موثر

روزنامه سرمایه: پیشرفت بشر نیازمند خلاقیت بزرگسالان است و احتمال انجام کارهای خلاق در افرادی بیش تر است که در کودکی مهارت و انگیزهء خلاقیت آن ها پرورش یافته باشد. هم اکنون کشورها به اهمیت کارآفرینی به عنوان راهی برای افزایش رشد اقتصادی ، رقابت و ایجاد کار پی برده اند و جایگاه آن در […]