خجالتی بودن کودک، فوایدش را هم بدانید

سلامت: اگر کودکتان خجالتی است، لازم نیست تولد بگیرید و تمامی دوستان را دعوت کنید. او را مجبور نکنید به تولد دوستانهر بار که فرزندتان را با فردی جدید آشنا میکنید او پشت شما پنهان میشود؟ وقتی سوالی از او میپرسند سرخ میشود؟ از جواب دادن طفره میرود؟ خجالت معمولا در سن ۵، ۶ و ۷ […]