چه حیوانی برای کودکان مناسب است؟

کودکان بعد از سن ۳ سالگی بازی با حیوانات را یاد می‌گیرند، و به عقیده دانشمندان حوزه تکامل روانشناسی، کودکان براساس تکامل دیرینه شناسانه خود بازی‌ها را به مرور یاد می‌گیرند. انسان‌های نخستین پس از کشف آهن به کار دامداری و کشاورزی مشغول شدند. براین اساس دانشمندان معتقدند، ما بخشی از فعالیت‌های تکاملی اجدادمان را […]