ناسازگاری کودکان با یکدیگر، والدین بخوانند

با وجود اینکه ممکن است پدر و مادر از شنیدن صدای دعواها ، جر و بحث ها و کشمکش های فرزندانشان خسته و ناراحت شوند ، اما لازم است بپذیرند که آنها برای یکدیگر هدیه هایی ارزشمند هستند که میتوانند از طریق ارتباط برقرار کردن با یکدیگر ، بسیاری از رفتارها و مهارت های گوناگون […]