برخورد با حسادت کودکان، وقتی تو راهی دارید

کودکان دو ساله یا کوچکتر زیاد با واژه حسادت آشنایی ندارند و با خوشحالی حضور یک نوزاد نو رسیده را می پذیرند و برای رفتار با نوزاد سعی می کنند از حرکات شما تقلید کنند. آن ها گاهی یک عروسک بر می دارند و مهارت های بچه داری را با شما تمرین می کنند و […]