ارتباطات اجتماعی کودکان، نقش والدین

تمام کودکان تحت تاثیر جمع قرار می گیرند. آنها میخواهند صرفا به کارهایی بپردازند که  (( همه آن را انجام می دهند )). بی تردید شما نیز میتوانید به یاد بیاورید که زمانی چنین بوده اید. هیچگاه قدرت گروه های همسالان را دست کم نگیرید.آسان نیست که متفاوت عمل کنیم و یا اینکه در مقابل […]