چگونه بچه حرف گوش کنی داشته باشیم؟

گوهر یسنا انزانـی، دانشجوی دکترای کودکان استثنایی دانشگاه علوم تحقیقات؛ خیلی اوقات والدین با کودکانی مواجه می شوند که الگویی از منفی بافی ، لجبازی ، نا فرمانی ، رفتار خصومت ، دشمنی نسبت به بزرگ ترها و … را دارند، با توجه به این که اکثر والدین در حال حاضر نسبت به فرزندان خود […]