چگونگی تربیت فرزندان، زیر هفت سال

اینکه گفته می ‌ شود بچه در هفت سال اول زندگی باید مثل پادشاه زندگی کند و باید آزاد باشد، بدان معناست که نباید بچه را دعوا کنیم؟ آیا می توان این جمله را به ‌عنوان یک قانون تربیتی اعمال کرد؟ این عبارت که کودکان در هفت سال نخست زندگی، پادشاه‌اند و نباید کاری به […]