وابستگی فرزندان به والدین، طبیعی است؟

پرسش: من یک پسر ۱۲ ساله دارم تک فرزند. فرزندم بیش از حد وابسته ی من است و حتی شب ها هم تاکید دارد کنار من بخوابد البته هنوز حالات یک پسر ۱۲ ساله را ندارد و در کودکی مانده است اعتماد به نفس ضعیفی دارد خواهشمند می کنم مرا  راهنمایی کنید. پاسخ: والدین باید […]