مقابله با پرخاشگری کودکان، چه می توان کرد؟

در مهد، کودکان خوشحال دور هم می‌گردند و بازی می‌کنند؛ دانش آموزان خوشحال، کتاب‌ها و مداد رنگی‌هایشان را به هم قرض می‌دهند، برخی نیز با هم رقابت کرده و برای قرارگیری در ابتدای صف همدیگر را هل می‌دهند. کودکان ۵ ساله نیز با نا‌امیدی بر سر یک کارتن خالی شیر با هم می‌جنگند!  با وجود […]

حس مسئولیت پذیری در کودکان، جدی بگیرید

مسئولیت پذیری یکی از نشانه های رشد و اعتماد به نفس است که به شخص کمک می کند تا تصمیم های مناسب تری را اتخاذ کند. کسانی که از حس مسئولیت پذیری برخوردار هستند به موفقیت های روزافزون و پاداش های ناشی از آن دست خواهندیافت که این خود به افزایش اشتیاق در ارتباطات و […]

نحوه برخورد با اشتباهات کودکان

شاید شما هم با این موقعیت برخورد کرده باشید که کودک شما کار اشتباهی را انجام دهد و بعد چون کسی شاهد آن نبوده از قبول مسوولیت کاری که کرده شانه خالی کند و حتی به دروغ بگوید که آن را انجام نداده است.  خیلی از مواقع والدین مطمئن هستند که کودک‌شان مقصر موضوع یا […]